Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (CORONA)

May 17, 2020


Prohlášení o bezinfekčnosti

( lze použít při obnovení činnosti oddílu po korona-pauze )

 

 

Jméno a příjmení dítěte:  …………………………………………………………………………………

Datum narození dítěte:    …………………………………………………………………………………

Jméno zákonného zástupce:  ……………………………………………………………………………

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a lékař ano hygienik mu nenařídil karanténní opatření.

Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno se účastnit běžné oddílové činnosti.

Současně prohlašuji, že se dítě nezúčastnilo akce nebo pobytu v oblastech, které jsou nebo byly označeny jako rizikové s ohledem na možnou nákazu koronavirem.

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto tvrzení bylo nepravdivé.

 

 

V Roudnici nad Labem, dne: …………………………………………

 

 Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………